7. Spoření dětem, aneb jak na dlouhodobé rezervy (1. srpen 2012)

Téma sedmé kapitoly WŠFG doplňuje systém tvorby dlouhodobých rezerv, o kterém bylo pojednáno ve druhé kapitole a lze považovat za jeden z nejkomplikovanějších. Tato kapitola se zabývá způsoby spoření dětem a komentuje často šířené polopravdy.


Úvod

V článku Jak na dlouhodobé rezervy (viz 5. a 6. kapitola WŠFG) jsme hovořili o tvorbě úspor na stáří a jak si zajistit životní standard v případě dlouhodobého výpadku příjmu. Nyní odhlédneme od sebe samých a podíváme se, jak můžeme utvářet úspory našim dětem, pokud jsme se rozhodli je finančně v budoucnu podpořit a ulehčit jim tak start do života. Ačkoli si možná pomyslíte, že toto téma již máte dobře zvládnuto, podívejme se společně na jiný způsob tvorby úspor, a to zpravidla efektivnější, než je nám standardně nabízeno na pojišťovnách nebo stavebních spořitelnách, neboť žádný univerzální a zároveň výhodný produkt pro děti na trhu kupodivu neexistuje.

Článek

V prvé řadě je třeba si odpovědět na otázku, jak velkou částku budeme chtít potomkovi věnovat na splnění konkrétních cílů, jako např. náklady spojené se studiem na tuzemské soukromé, ale i státní škole, nebo finančně náročnější studium na prestižní škole v zahraničí, či akontaci na bydlení apod. Pokud se zamyslíme nad současnou situací, zjistíme, že např. náklady na studium státní vysoké školy v ČR začínají od hranice 5 000 Kč měsíčně a výše a zahrnují: dopravu MHD (v průměru 200 Kč), ubytování na koleji (cca 2 000 Kč) či dražší privátní, stravování (průměrně 1 200 Kč), studijní materiály a pomůcky (od  1 000 Kč za semestr), kapesné (např. 1 000 Kč) a další, spojené např. s cestováním domů atp. Jeden rok studia nás, jako rodiče, přijde na cca 50 000 Kč, vynásobeno standardní délkou studia 5 let (mimo lékařské fakulty, kde je studium 6leté) se pak celkové minimální náklady vyšplhají na 250 000 Kč. Pokud víme již nyní, že vzhledem k současným příjmům a výdajům budeme jen stěží hledat v rodinném rozpočtu dalších 5 000 Kč měsíčně (nebo více, dle počtu dětí, kterým chceme dopřát vzdělání), pak je vhodný čas tvořit rezervy po menších částkách několik let dopředu. V každém případě je nutno uvažovat časovou hodnotu peněz, resp. jejich znehodnocení inflací (v průměru dlouhodobě 2,5 % ročně), kdy současných 5 000 Kč má jinou kupní sílu než bude mít v budoucnu za několik let. Jaký produkt ale zvolit, chceme-li mít naspořeno oněch 250 000 Kč za 15 let a přitom hodnota peněz má zůstat zachována?

Pojďme se podívat na jeden z nejužívanějších finančních produktů, a to na stavební spoření. Zpravidla řada z nás neřeší poplatky finančních produktů, což je chyba, protože i ty samotné snižují výhodnost takových produktů. Při založení nového stavebního spoření jsou peníze vázány po dobu 6 let, pokud je smlouva předčasně ukončena, je vrácena státní podpora a vypočtena sankce, v průměru 0,5 % z výše cílové částky. Využijeme-li maximálního příspěvku, na nějž je připisována státní podpora, pak můžeme pravidelně spořit 1 700 Kč měsíčně (nebo 20 000 Kč ročně plus poplatky) a získáte tak plnou státní podporu 2 000 Kč za rok (tj. 10 % z celkového vkladu). Protože získáváme státní podporu pouze na peníze, které v onom roce vložíme, musíme počítat s faktem, že již dříve vložené prostředky jsou úročeny úrokem z vkladu v průměru 2 % p.a., resp. 1,7 % p.a. po zdanění 15 %. Vyjádříme-li potom celkové zhodnocení, po započtení všech poplatků (za založení smlouvy v průměru 1 % z cílové částky – konkrétně ze 160 000 Kč, za vedení účtu spoření cca 290 Kč ročně), tzv. efektivní úrokovou mírou, potom činí cca 3,24 % p.a. Pokud bychom uvažovali tu nejlepší dostupnou spořicí variantu stavebního spoření, tj. s 3% ročním zhodnocením, potom efektivní úroková míra činí 4,07 % p.a. „V této chvíli se vždy nechápavě táži, jak přišly stavební spořitelny ve svých reklamách na zhodnocení 5 a více procent?! Že by nějaká marketinková šalba?“ Cílová částka cca 160 000 Kč tedy bude naspořena za 6 let a právě tehdy má smysl stavební spoření řádně ukončit s výplatou naspořených prostředků. Vzhledem k výši efektivní úrokové míry nemá smysl takový produkt plánovat na zhodnocení financí na delším časovém horizontu, resp. pro spoření dětem na studia; stavební spoření v takovém případě nelze považovat za nikterak zvláště výhodné, ale může být volbou pro velmi konzervativní střadatele, kteří chtějí spíše uchovat hodnotu peněz než realizovat výnosy.

Jak je tomu se životním pojištěním jako spořicím produktem? Jak jsem již několikrát v předchozích článcích zmínil, jakákoli forma životního pojištění, ať už nese libovolný název, není poplatkově nejvhodnějším produktem pouze na spoření, ale svůj smysl dává v kombinaci s pojistnými částkami odpovídajícími potřebám pojištěného. Bohužel, ale ze seznamu životních pojištění určených přímo pro děti není v současnosti na českém trhu žádný produkt, který by mělo smysl doporučit. Zajištění dětí na úraz, závažná onemocnění a mimořádně i invaliditu (nabízí u nás smysluplně zatím jedna zahraniční pojišťovna) je pak lépe řešit ve smlouvách společně s rodiči, což je zpravidla poplatkově nejefektivnější varianta.

Nyní ale zpět k systému uspoření oněch 250 000 Kč na 15letém horizontu. Cestou v tomto případě jsou podílové fondy, které mají vyjádřeny transparentně jednotlivé poplatky a umožňují nám dle svých preferencí zvolit investiční strategii od konzervativní, přes vyváženou, až po dynamickou. Na uvedeném horizontu lze při určité dávce zdrženlivosti k riziku doporučit vyváženou strategii s předpokládaným dlouhodobým výnosem 6 % ročně. S přihlédnutím k 2,5% inflaci a vstupnímu poplatku 3 % (tedy 5 742 Kč; u stavebního spoření by byly při cílové částce 300 000 Kč celkové poplatky za 15 let 7 350 Kč), pak nominální hodnota investice bude činit 305 678 Kč a reálná (se započtením inflace) cca 251 073 Kč při měsíčním vkladu 1 160 Kč, přičemž výnosy se dle současně platné legislativy nedaní.

Je pouze na nás, zda zvolíme produkt pro dlouhodobé spoření dětem s garancí a cca nulovým až 1% reálným výnosem, nebo produkt, který má potenciál naše finance zhodnotit za přiměřeného rizika a zajistit tak realizaci i nákladnějších cílů v budoucnosti.

Otázky a odpovědi

Mám zakládat stavební spoření pro děti?

Jakýkoli finanční produkt, který si sjednáváte, musí mít své opodstatnění, resp. je dobré vědět, co má být jeho cílem. Cílem je např. dostatečně vysoká finanční částka, která pokryje nákup nového zařízení do bytu, koupi nového auta či náklady na startovné do života vašich ratolestí apod., tedy konkrétní finanční částka, která vám pomůže zhmotnit vaše tužby či potřeby. Dalším parametrem je poté částka, vycházející z aktuální finanční bilance rodinného rozpočtu, kterou jste schopni odložit na budoucí realizaci cíle. Posledním, chybějícím parametrem je čas, který máte k dispozici pro vytvoření cílové částky, přičemž se od něj odvíjí i míra rizika, kterou má smysl podstoupit. Na delším časovém horizontu můžete podstoupit riziko větší, resp. dostáváme se opět k systému tvorby rezerv na krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu (blíže viz 2. kapitola WŠFG ). Na horizontu 5 let a více již můžete při vyvážené investiční strategii počítat s výnosy 5 až 6 % ročně, delší horizonty nad 10 let vyhovují dynamické strategii s průměrným zhodnocením 7 až 8 % ročně bez podstupování zvláštních spekulativních rizik. Pokud tedy budete chtít dítěti naspořit na stavebním spoření za 15 let na studia 250 000 Kč (resp. 305 678 Kč s uvažováním 2,5% inflace), potom budete muset odložit měsíčně 1 420 Kč při čistém zhodnocení vkladů na spoření 1,7 % p.a. (po zdanění) a tedy efektivní úrokové míře 2,31 % p.a. Vzhledem k délce časového horizontu se takovýmto systémem spoření připravíte o značné výnosy, kterých můžete reálně dosáhnout, tj. např. 6 % ročně, což by vám umožnilo snížit měsíční výdaje na spoření o cca 260 Kč (za 15 let pak o 46 800 Kč), nemluvě o politickém riziku, které může zapříčinit, že v rámci dalšího úsporného balíku zákonů pro konsolidaci veřejných financí bude státní podpora ponížena nebo zcela zastavena. Bylo by samozřejmě unfair, pokud bych nezmínil investiční rizika u podílových fondů, protože se však jedná o poměrně obsáhlé téma, budu se mu věnovat v některém z dalších článků. Nechcete-li však akceptovat téměř žádné riziko na horizontu 5 a více let, pak je stavební spoření jedinou variantou, ačkoliv ekonomicky neopodstatněnou.

Stavební spoření dětem na koupi či výstavbu bydlení

Možná, že pro vás není stěžejní samotná efektivní úroková míra dosažitelná na stavebním spoření, ale uvažujete, že si jednou vaše ratolest z naspořených peněz koupí bydlení a chybějící prostředky doplní úvěrem ze stavebního spoření. Bohužel i tato varianta je sporadická ze dvou základních hledisek: nevíte, zda stavební spoření v tomto formátu bude existovat ještě za dalších 15 let a zda dospívající dítě bude chtít uspořené prostředky využít na financování bydlení; nabídka přidělení řádného úvěru se zvýhodněnou úrokovou mírou v průměru 4 % p.a. vzniká zpravidla až po naspoření min. 40 % výše cílové částky a dosažení hodnotícího čísla (stanovuje spořitelna), pokud tyto parametry nejsou splněny, pak je poskytnut tzv. překlenovací úvěr za výrazně horších podmínek, tj. v průměru s úrokovou mírou kolem 5,5 % p.a. Důležité je upozornit, že v průběhu „splácení“ překlenovacího úvěru jsou hrazeny pouze úroky z vypůjčené částky a na stavební spoření je dospořováno, tak aby bylo dosaženo v budoucnu parametrů přidělení řádného úvěru. Tento stav u vyšších částek, např. nad 1 mil. Kč, zpravidla trvá několik let a výrazně tak zvyšuje náklady na splacení úvěru. Nakonec vaše dítě zjistí, po poradě se zkušeným finančním poradcem, že hypoteční úvěr je pro něj výhodnější a úvěr ze stavebního spoření nevyužije.

Jaké vybrat životní pojištění pro dítě?

Již jsem několikrát o problematice životních pojištění hovořil a je třeba konstatovat, že v současné době na českém trhu není dostupný žádný produkt životního pojištění pro děti, které by dokázalo kvalitně zajistit a zároveň zajímavě zhodnocovat spořené prostředky za rozumnou cenu. U dětí doporučuji pojistit bezesporu trvalé následky úrazem, a to min. na pojistnou částku 500 000 Kč s progresí, alespoň od 1 % trvalých následků (blíže viz otázky a odpovědi 6. kapitoly WŠFG) a případně další úrazová rizika, jako jsou denní odškodné za nezbytnou léčbu úrazu, hospitalizaci úrazem apod. Nastavení pojistných částek by mělo opět vycházet z aktuální rodinné finanční bilance: denní odškodné lze vypustit, pokud dítě aktivně neprovozuje sporty či netrpí vyšší úrazovostí a jeho léčba úrazem by výrazně neovlivnila rodinný rozpočet, např. nezbytnou péčí jednoho z rodičů, neboť značně zvyšuje náklady na celkově placené pojistné. Lze rovněž zvážit pojištění závažných onemocnění a případně i přiznání tzv. invalidity z mládí, což je prozatím téměř nepojišťované riziko. Tyto detaily a volbu produktu je vhodné konzultovat se zkušeným finančním poradcem, protože se již jedná o velmi specifická rizika a rovněž i poměrně finančně náročná.

Poznámky a související odkazy

Tento text byl rovněž publikován v měsíčníku Furt v pohoděročník VIIvydání 51srpen 2012 společnosti MindSoft, s.r.o. Měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu v pěti základních oblastech života: v práci, v penězích, ve vztazích, ve zdraví a osobním růstu.

Publikováno: 01.08.2012


Čtěte také:

Spořicí účty - jaké jsou úrokové…

AktuálněSpoření

Jaké jsou aktuální úrokové sazby u spořicích účtů? Jaké podmínky je nutné splnit? Všechny tyto a další informace naleznete v příspěvku níže.

Spořicí účty - jaké jsou úrokové sazby?

Splatili hypotéku, zaplatili za…

AktuálněDavidMédia

David Kučera na iDnes komentuje, proč si majitelé rozdílně zastavených nemovitostí kvůli hypotéce za vklad do katastru nemovitostí při doplacení závazku připlatí.

Splatili hypotéku, zaplatili za výmaz z katastru

Čeká nás pokles nebo růst cen…

AktuálněDavidMédia

David Kučera komentuje v pořadu Sama doma, jak jsou na tom nyní ceny nemovitostí. Dodává, co je to úroková sazba a jaká je ta ideální. Upozorňuje však, že i nízké úrokové sazby nejsou pro…

Čeká nás pokles nebo růst cen nemovitostí?