Prodejci finančních produktů mají žně (5. listopad 2012)

Konec současného penzijního připojištění, zdražení pojištění žen a příprava na start druhého pilíře důchodové reformy - to jsou zásadní témata, která často slýcháme z médií a mezi lidmi o nich kolují různé "pravdy", vzbuzující přirozenou nervozitu nad tím, jak se správně rozhodnout. Tento článek pojednává o tom, jak nepodlehnout různým prodejcům finančních produktů, jejichž záminkou není prospěch klienta, ale odměna za sjednání příslušné smlouvy.


Úvod

Rok 2012 je symbolem zvratů, nejen na politické scéně, ale zejména v úsporných opatřeních realizací souvisejících reforem, která se nás všech dotýkají. O tom, že by měly vytvářet rezervy nejen domácnosti, ale i státy, není pochyb, i přestože dopad na naše peněženky nelze zrovna snadno oslavovat s vidinou lepších zítřků a vyvážených rozpočtů. Nicméně zásadní změny legislativy dávají prostor i nepoctivcům, kteří vyrážejí do ulic polapit ty slabé, málo informované, se snahou ještě zbytek peněz jim z kapsy vytáhnout. Co nás tedy čeká a jak se nebezpečí vyvarovat? Změny, které řada institucí a jejich dealerů bude významně využívat k získání nových klientů, jsou ukončení distribuce penzijního připojištění za dosud platných podmínek, zdražení rizik u pojištění žen a start II. pilíře důchodové reformy.

Článek

První změnou, o které se již hovoří celý rok 2012, je ukončení možnosti sjednat penzijní připojištění za současných podmínek. Toto zásadní datum je 30. 11. 2012, datum počátku takové smlouvy nejpozději 1. 12. 2012! V rámci III. pilíře důchodové reformy budou v roce 2013 současná penzijní připojištění převedena do tzv. transformovaných fondů. Nově založené smlouvy v roce 2013 pak již poběží v režimu doplňkového penzijního spoření účastnických fondů a umožní volbu investiční strategie, nicméně bez garance kladného zhodnocení, výsluhové a pozůstalostní penze, jak je tomu u současného penzijního připojištění a bude v rámci transformovaného fondu. Ti, co se rozhodnou přestoupit z transformovaného do účastnického fondu, musí počítat mj. s faktem, že skončí platnost sjednaného penzijního plánu a výplata dávek se tak bude řídit zákonem. Řada dialerů nyní vyběhla do ulic, nabízejíce na základě jisté možnosti v zákoně provedení změny penzijního fondu. Bohužel, tento počin má svá úskalí. Fakticky by se mělo jednat o možnost přerušení (nebo také zmrazení) současného penzijního připojištění, založení nového u jiného penzijního fondu a jejich sloučení v rámci transformovaného fondu v roce 2013. Bohužel přichází ale, o kterém dealeři, možná z nevědomosti, nehovoří, a to, že možnost sloučení je řešena novelou zákona o důchodovém spoření, kterou prezident Václav Klaus vetoval 24. 9. 2012. Pokud veto prezidenta nebude přehlasováno, pak novela nevstoupí v platnost, a tudíž ani sloučení nebude možné! Přesvědčivá argumentace dealera, který prý našel kličku v zákoně, může způsobit více škody než užitku. O důležitých věcech bychom se měli radit s odborníky, kteří mají naši dlouhodobou důvěru. Rozhodně zásadou je nic nepodepisovat, aniž bychom si to měli čas řádně promyslet.

Další významnou změnou je navýšení rizikových poplatků u pojištění žen. Proč k tomu dochází? Soudní dvůr Evropské unie zrušil výjimku umožňující pojišťovnám stanovovat pojistné v závislosti na pohlaví a tedy i souvisejících zdravotních a dalších rizicích. Muži jsou od přírody obdařeni rizikovějším chováním, tak aby mohli plnit svou odvěkou úlohu lovců, dnes však spíše transformovanou v lov zakázek v podnikatelských vodách pod vlivy stresových hormonů. Tento fakt braly pojišťovny v úvahu, a proto muži vždy za rizika v pojištění platili více nežli ženy. Na základě směrnice č. 2004/113/ES s účinností od 21. 12. 2004 se zavádí rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Tato směrnice byla v září 2009 převedena do právního řádu zákonem o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, nicméně s výjimkou, že pojišťovny mohou ponechat přiměřené rozdíly ve výši pojistného mezi muži a ženami, je-li právě pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na pojistně-matematických a statistických údajích. V březnu 2011 však Soudní dvůr Evropské unie stanovil, že je výjimka s účinností od 21. 12. 2012 neplatná na základě stížnosti belgického Sdružení na ochranu spotřebitelů Test-Achats. Tedy od 21. 12. 2012 se uplatňuje pravidlo stejného přístupu k oběma pohlavím, což znamená, že veškeré smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou a pojistníkem ženou budou dražší na rizicích v průměru o 30 až 40 %, některé pojišťovny dokonce uvádějí až 80 %. Tento fakt opět vyhnal do ulic dealery pojišťoven s igelitkami plnými smluv, aby uzavřeli ženám pojištění ještě za „levnějších“ podmínek. Otázkou je, co je to „levnějších“. Již několikrát jsem hovořil o tom, že není pojištění jako pojištění. Základní rozdíly jsou např. v celkové nákladovosti pojištění, tzn. v celkové výši všech poplatků, které jsou účtovány, a to nejen za pojištěná rizika, ale i za vedení smlouvy, provizi sjednateli, poplatky za investování v podílových fondech při zhodnocování kapitálové hodnoty (spořicí složky) apod. Zjišťujeme, že řada pojištění se liší i výraznými rozdílypojistných podmínkách, tzn., že např. v rizicích smrti, invalidity, závažných onemocnění apod. jsou nestandardní výluky, kdy až při pojistné události pojištěný zjistí, že jeho smlouva nesplňuje požadavky, které očekával. Jak se tomu vyvarovat? Je třeba rizika, na něž chceme být pojištěni, konzultovat s odborníkem, který nám v pojistných podmínkách zjistí, zda nejsou vyloučena nebo vážně omezena. Takovýto oborník – finanční poradce musí mít možnost srovnat jednotlivá pojištění dle nákladovosti a dalších parametrů. Rozhodně je třeba mít před jakýmkoli rušením současné smlouvy k dispozici srovnání původní a nově navrhované smlouvy, tzn. modelaci pojištění stejných rizik a zhodnocení, včetně porovnání výluk u pojištění, která jsou pro nás důležitá. Máme-li mít takovouto pojistnou smlouvu dlouhodobě, pak ji nelze uzavírat pod tlakem dealera a v časové tísni. Ačkoliv nové podmínky platí od 21. 12. 2012, je třeba počítat s tím, že smlouva musí být pojišťovnou do tohoto data akceptována, tzn., že některé pojišťovny požadují mít návrh pojištění doručený do 15. 11. 2012, aby vše stihly zpracovat!

Třetí zásadní změnou s platností od 1. 1. 2013 je možnost vstupu do II. pilíře důchodové reformy i přes prezidentovo veto prováděcího zákona. Již v tomto okamžiku se organizují skupiny někdy až nevzdělanců a různých dealerů, jež budou chtít zprostředkovat vstup do II. pilíře pro skupinu obyvatel, kterým bude v roce 2013 35 let a více a jsou výdělečně činnými, neboť ti mají možnost vstoupit pouze do 30. 6. 2013 (ekonomicky neaktivní pak do šesti měsíců od zahájení výdělečné činnosti). Rozhodně se vyplatí již dopředu konzultovat svou osobní situaci a vhodnost či nevhodnost vstupu do II. pilíře s oborníkem, který má naši důvěru, a pouze v roce 2013 případný vstup zrealizovat bez jakýchkoli známek nátlaku.

Otázky a odpovědi

Za jakých podmínek mohu přerušit (zmrazit) penzijní připojištění?

Přerušení je možné pouze tehdy, jsou-li na smlouvě vloženy příspěvky alespoň za 36 měsíců a uskuteční se dnem, jenž účastník uvedl v oznámení o přerušení penzijního připojištění, resp. nejdříve prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení penzijnímu fondu. Za tento úkon není účtován poplatek. Současně tedy poběží dvě smlouvy, jedna v režimu přerušení a druhá založená nejpozději do 30. 11. 2012. Nejdříve v roce 2013 se převede přerušená smlouva k nové penzijní společnosti, jež spravuje poslední uzavíranou smlouvu, a dojde k jejich sloučení. Zároveň v tomto případě dochází k součtu příslušných dob pojištění. Za převod prostředků je účtován poplatek 800 Kč, pokud u předchozího penzijního fondu byla smlouva aktivní méně jak 60 měsíců. Převést lze pouze takovou smlouvu, u které nevznikl nárok na žádnou z penzí.

Kolik mohu jako žena ušetřit na sjednání pojištění nyní?

V případě, že chcete na pojištění ušetřit, je důležité nastavit již nyní taková pojištění, která pro vás mají smysl, jako např. pojištění pro případ smrti, trvalých následků úrazem s progresí, invalidity II. a III. stupně, případně závažných onemocnění ve specifických případech (zpravidla jsou v pojistných smlouvách definována tak přísně, že v drtivé většině končí některým ze stupňů invalidity). Uvedená pojištění by měla obsahovat každá smlouva životního pojištění, o dalších připojištěních lze diskutovat, zda mají své opodstatnění. Nyní se podívejte na rozdíly v zaplaceném pojistném za základní riziko smrti ve výši 1 mil. Kč u žen s platností smlouvy do věku 60 let: 30letá žena ušetří při sjednání pojištění do 20. 12. 2012 včetně v průměru 65 880 Kč, 40letá ušetří cca 62 920 Kč a 50letá cca 45 460 Kč. Nyní se podívejte na rozdíl měsíčního pojistného v případě sjednání dalších připojištění – 35letá žena, smlouva trvá do věku 65 let, uzavřela pojištění (Allianz F1 uvedené v příkladu) s těmito pojistnými částkami (dále jen PČ): smrt 2 mil. Kč lineárně klesající PČ, smrt 500 000 Kč konstantní PČ, trvalé následky úrazem s progresivním plněním (až 500 %) 700 000 Kč, závažná onemocnění 350 000 Kč, denní odškodné úrazem s progresí (až 500 %) 300 Kč, smrt úrazem 500 000 Kč, zproštění od placení v případě plné invalidity. Pojistné v takovémto případě činí 1 140 Kč a od 21. 12. 2012 bude ve výši 1 604 Kč, tzn., na 30letém horizontu lze ušetřit při sjednání do rozhodného data 167 040 Kč. Možná si říkáte, že pojištění nyní nepotřebujete, že plánujete rodinu či financování bydlení až za 2 roky, pak teprve se o pojištění budete zajímat. Čísla však hovoří jinak. Pokud budete chtít řešit pojištění např. k hypotéce nebo úvěru ze stavebního spoření ve výši 2 mil. Kč se splatností na 25 let, potom při sjednání pojištění do 20. 12. 2012, tj. o 2 roky dříve, na pojistném za 27 let zaplatíte 369 360 Kč, pokud jej sjednáte po 21. 12. 2012, potom zaplatíte za oněch 25 let 481 200 Kč. Rozdíl v zaplaceném pojistném činí 111 840 Kč ve prospěch sjednání pojištění ještě za starých podmínek.

Jak si mám vybrat správné životní pojištění?

Odpověď na otázku není univerzální, protože každé životní pojištění by mělo odpovídat individuálním potřebám, nicméně zpravidla by mělo obsahovat pojištění uvedená již v předchozí odpovědi. Pokud nemáte dostatečné rezervy na pokrytí výpadku příjmů vlivem nemoci, nebo dlouhodobého onemocnění či vážného úrazu ústícího v některý ze stupňů invalidity, v nejhorším případě smrti k pokrytí svých závazků, pak by právě tato rizika mělo pokrývat vaše životní pojištění. Jestliže se již léčíte s nějakým onemocněním, potom je třeba vědět, zda již nebude automaticky pojištěním vyloučeno z pojistné ochrany, nebo zda bude pojišťovna plnit, když dojde k jeho progresi. Existují pojištění, ze kterých je plněno i v případě dalšího rozvoje onemocnění do závažné formy – toto je jedno z kritérií, které je třeba pečlivě sledovat a při sjednávání pojištění se na něj dotazovat. Bohužel problematika životních pojištění je natolik komplikovaná, že nelze ji řešit jinak než individuálně. Mé doporučení je, najděte si člověka, jemuž dáte svou důvěru a který je považován v oboru finančního poradenství za odborníka. S ním pak konzultujte své osobní potřeby, jinak totiž zpravidla naleznete pouze obecné řešení, dost možná pro vás nevhodné. Proč právě odborníka ve finančním poradenství? Jako takový totiž musí mít k dispozici ve svém portfoliu nabídku řady pojišťoven a je schopen vybrat ten nejlépe odpovídající produkt pro vás, což při návštěvě na konkrétní pojišťovně nelze očekávat.

Poznámky a související odkazy

Tento text byl rovněž publikován v měsíčníku Furt v pohoděročník VIIvydání 53říjen 2012 společnosti MindSoft, s.r.o. Měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu v pěti základních oblastech života: v práci, v penězích, ve vztazích, ve zdraví a osobním růstu.

MindSoft: Registrace k odebírání měsíčníku Furt v pohodě

Publikováno: 05.11.2012


Čtěte také:

Vláda zpřísní předčasný důchod.…

AktuálněDavidDůchodyPojištění

Zpřísnění předčasného důchodu? Co bychom měli dělat? Jaké jsou možnosti v rámci penzijního spoření? Komentuje David v článku na E15.

Vláda zpřísní předčasný důchod. Pomoci může předdůchod z DPS

Test umělé inteligence: Hrozí…

AktuálněMédia

Fenoménem posledních několika měsíců se stala umělá inteligence, která denně pomáhá milionům lidí s jejich různými dotazy. Otázkou ale je, zda je spolehlivá. Proto jsme se rozhodli umělou…

Test umělé inteligence: Hrozí finanční revoluce?

Jak je to s invalidním důchodem a…

DavidDůchodyFacebook

Je možné obdržet výchovné i tehdy, kdy člověk pobírá invalidní důchod? Nebo se výchovné vztahuje pouze k lidem, kteří pobírají starobní důchod? Více se o této problematice dozvíte níže, kde…

Jak je to s invalidním důchodem a výchovným?